Stanovy

STANOVY

 

České stomatochirurgické společnosti, z.s.

 

I. 

Základní ustanovení 

 

1. Zapsaný spolek s názvem „Česká stomatochirurgická společnost,z.s.“ (dále jen „Společnost") je samosprávný, apolitický, odborný a vědecký spolek, sdružující na základě dobrovolnosti lékaře, a dále ostatní osoby projevující zájem o obor stomatochirurgie. 

2. Sídlo Společnosti je na adrese: Slavojova 22, 128 00, Praha 2. 

3. Společnost navazuje na tradici České stomatochirurgické společnosti, OS registrované dne 31.08.1995, které bylo přiděleno IČ: 638 37 111. 

 

II. 

Účel, poslání a činnost Společnosti 

 

1. Společnost usiluje a podporuje zvyšování teoretické i praktické úrovně zejména ambulantní stomatochirurgie. Hájí zájmy oboru ve společnosti s úsilím o zlepšení orálního 

zdraví všech obyvatel v souladu s programem Světové zdravotnické organizace. 

2. Jednou ze základních činností společnosti je pořádání odborných akcí a seminářů pro své členy a všechny ostatní zájemce o obor stomatochirurgie. Cílem těchto aktivit je umožnit 

odbornou a vědeckou diskusi k probírané tématice, se vzájemným předáváním znalostí a zkušeností a v neposlední řadě vyvíjet úsilí v badatelské a vědecké činnosti. 

3. Společnost zajišťuje informovanost svých členů o rozvoji stomatochirurgie v ČR i v zahraničí a využívá k tomu dostupné formy a prostředky.  

4. Společnost se hlásí ke spolupráci s Českou stomatologickou komorou a ostatními odbornými společnostmi, zejména stomatologických oborů, za účelem řešení stejných, či obdobných problémů.  

5. Zájmem Společnosti je spolupracovat a přímo se podílet na řešení odborných problémů a poskytování léčebně preventivní péče, stejně jako na zdravotnickém výzkumu společně s Českou stomatologickou, lékařskou a lékárnickou komorou, dále s Ministerstvem zdravotnictví ČR a jinými orgány, zejména klinickými a výzkumnými pracovišti, Všeobecnou zdravotní pojišťovnou i dalšími zdravotními pojišťovnami. 

6. Společnost je připravena spolupracovat s tuzemskými i zahraničními spolky, se kterými sdílí stejné nebo obdobné ideje, hodnoty a zájmy.

7. Společnost usiluje o zvýšení úrovně postgraduální výchovy praktických zubních lékařů ve stomatochirurgii, a i k tomuto účelu pořádá odborné akce, které jsou nedílnou součástí takové výchovy. 

8. Společnost hájí zájmy svých členů, za tím účelem hodlá spolupracovat s orgány státní správy a samosprávy i s ostatními organizacemi nebo jednotlivci. 

9. Dalšími formami své činnosti hodlá společnost napomáhat rozvoji veřejného života, kultury a zdraví, zejména formou veřejně prospěšné a osvětové činnosti. 

10. Společnost může k podpoře své hlavní činnosti provozovat vedlejší vědeckou a hospodářskou činnost spočívající v podnikání nebo jiné výdělečné činnosti. 

 

III.

Organizační struktura Společnosti

 

1. Orgány společnosti jsou:

 1. Plenární schůze jako orgán nejvyšší.

 2. Výbor jako orgán výkonný.

 3. Předseda jako orgán statutární.

 4. Revizní komise jako orgán kontrolní .

 

2. Plenární schůze. 

2.1 Plenární schůze je nejvyšším orgánem Společnosti. Plenární schůze je složena ze všech členů Společnosti. 

2.2 Plenární schůzi svolává k zasedání výbor nejméně jedenkrát do roka. Plenární schůze se svolává pozvánkou zaslanou členům, a to buď na adresu bydliště, nebo na elektronickou adresu, uvedenou v seznamu členů.  

2.3 Pozvánka musí vždy obsahovat místo a čas konání plenární schůze a program jednání. Pozvánka musí být zaslána nejméně 30 dní před konáním plenární schůze. 

2.4 Výbor je rovněž povinen svolat plenární schůzi z podnětu nejméně 2/3 členů Společnosti. Nesvolá-li v tomto případě výbor plenární schůzi do 30 dnů od doručení řádného podnětu, je ten, kdo podnět podal, oprávněn svolat plenární schůzi sám.  

2.5 Plenární schůze může být odvolána či odložena způsobem, jakým byla svolána.  

2.6 Do působnosti Plenární schůze náleží zejména:

 1. Rozhodnutí o zrušení Společnosti s likvidací nebo o její přeměně, tj. schválení fúze či  rozdělení.

 2. Rozhodnutí o změně stanov, včetně změny názvu a symboliky Společnosti. Rozhodnutí o změně sídla však náleží do působnosti výboru.

 3. Volba a odvolání členů výboru.

 4. Schválení výsledků hospodaření.

 5. Určení hlavních směrů činnosti Společnosti.

 6. Schválení výše a splatnosti členských příspěvků.

 7. Rozhodnutí o návrhu člena na přezkoumání rozhodnutí o jeho vyloučení.

 8. Schvalování a vydávání organizačních řádů a dalších interních předpisů.

 9. Rozhodnutí o vydávání odborného časopisu Společnosti.

2.7 Plenární schůze je usnášeníschopná za přítomnosti nadpoloviční většiny řádných členů. Řádný člen se může nechat na plenární schůzi zastupovat, a to na základě písemné plné moci. Ten, komu je taková plná moc udělena, se jí na počátku konání plenární schůze prokáže. O skutečnosti, že je některý řádný člen Společnosti zastupován třetí osobou se udělá záznam v zápisu.

2.8 K platnosti usnesení plenární schůze je potřeba nadpoloviční většina přítomných, kteří jsou oprávněni hlasovat, pokud tyto stanovy neurčí něco jiného.

2.9 K platnosti usnesení o zrušení Společnosti či její přeměně a k rozhodnutí o změně stanov je potřeba souhlas alespoň 3/5 řádných členů.

2.10 O záležitosti, která nebyla uvedena v pozvánce jako bod programu jednání, lze jednat a rozhodnout o ní v případě, že s tím souhlasí alespoň 3/5 většina přítomných, kteří jsou oprávněni hlasovat.

2.11 Plenární schůzi řídí předseda Společnosti, nebo pověřený člen výboru.

2.12 V případě, že není plenární schůze schopna hlasovat o svých orgánech, tedy volit své zástupce do orgánů Společnosti, z důvodu absence potřebného kvóra pro volby, stanoveného těmito stanovami, je výbor oprávněn/povinen vypsat volby do 90 – ti dnů ode dne konání plenární schůze Volby. Tyto volby do orgánů Společnosti se konají zásadně formou elektronického hlasování. Volbu zajistí třetí subjekt tak, aby bylo dosaženo plné nezávislosti a nestrannosti voleb. Podrobné podmínky hlasování stanový vybraný subjekt. Přitom se stanovuje, že každému řádnému členovi musí být umožněno formou elektronické komunikace projevit svou vůli a to volit i být volen. Podrobnosti volby schválí svým usnesením výbor, který je za volby odpovědný. Taková to volba se týká všech orgánů Společnosti.

2.13 Z plenární schůze je pořízen zápis, ze kterého musí být patrné, kdo zasedání svolal, kdy se konalo, kdo ho zahájil a předsedal mu, jaké další orgány plenární schůze byly zvoleny a jaká byla přijata usnesení. Každý člen Společnosti je oprávněn nahlížet do zápisu v sídle Společnosti, a to na základě předchozí písemné žádosti.

2.14 Připouští se hlasování způsobem mimo Plenární schůzi (dále též „per rollam“). Hlasováním per rollam se rozumí elektronické či korespondenční hlasování jednotlivých členů. Hlasování per rollam je přijímáno především, nikoliv výlučně pro situace, kdy je potřeba neodkladně projednat záležitost spadající do působnosti Plenární schůze a není reálné, že by se uskutečnilo řádné jednání tohoto orgánu. Způsobem per rollam je možné hlasovat o všech záležitostech Společnosti, s výjimkou hlasování (rozhodnutí) o zániku a likvidaci Společnosti. Podrobnosti hlasování per rollam upraví „Hlasovací řád per rollam“, který vydá Výbor Společnosti.

 

3. Výbor

3.1 Výbor zabezpečuje plnění hlavní i vedlejší činnosti Společnosti v období mezi plenárními schůzemi.

3.2 Výbor má pět členů. Členem výboru je vždy předseda, jakožto statutární orgán Společnosti. Výbor má dále dva místopředsedy. Funkční období členů výboru je čtyřleté. Členem výboru může být zvolen pouze řádný člen Společnosti. Funkce člena výboru je funkcí čestnou.

3.3 Výbor je volen plenární schůzí. Volba členů výboru je tajná.

3.4 Výbor volí předsedu Společnosti. Předsedou Společnosti může být pouze člen výboru. Ke zvolení předsedou Společnosti je zapotřebí nadpoloviční většiny hlasů členů výboru. Poté, co je zvolen předseda, volí se místopředsedové. Místopředsedové jsou voleni výborem. Místopředsedou může být pouze člen výboru. Ke zvolení místopředsedou Společnosti je zapotřebí nadpoloviční většiny hlasů členů výboru. Funkce předsedy a místopředsedy výboru jsou neslučitelné. 

3.5 Výbor odvolává předsedu nebo místopředsedy Společnosti. K odvolání předsedy nebo místopředsedů Společnosti je zapotřebí nadpoloviční většiny hlasů členů výboru.

3.6 V případě, že člen výboru dále nechce, či nemůže vykonávat svoji funkci, oznámí to Výboru a jeho mandát zaniká. Mandát zaniká rovněž úmrtím. Na uvolněné místo je kooptován ten řádný člen Společnosti, který se umístil při posledních volbách na prvním nevoleném místě. Nemá – li tento člen o funkci zájem, nastupují další v pořadí tak, jak se umístili.

3.7 Výbor svolává k zasedání předseda nebo v případě, kdy tak předseda nečiní nebo nemůže činit, jeden z místopředsedů, společně s dalším členem výboru, a to podle potřeby, nejméně však jednou za tři měsíce.

3.8 Výbor je schopen se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina jeho členů. K platnosti usnesení výboru je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny členů výboru.

3.9 Do působnosti výboru náleží rozhodování ve všech záležitostech, pokud nejsou svěřeny těmito stanovami, nebo zákonem do výlučné pravomoci plenární schůze či jiných orgánů Společnosti.

3.10 Výbor rozhoduje o finančních záležitostech Společnosti do 300 000 Kč bez potřeby souhlasu plenární schůze.

3.11 Výbor zejména:

 1. Zabezpečuje plnění usnesení a rozhodnutí plenární schůze, přijímá příslušná rozhodnutí a opatření k jejich realizaci.

 2. Organizuje a řídí činnost Společnosti.

 3. Schvaluje a vydává vnitřní předpisy Společnosti, pokud jejich vydání není výslovně svěřeno do působnosti plenární schůze.

 4. Připravuje podklady pro jednání a rozhodování plenární schůze.

 5. Dbá o hospodárné využívání a údržbu majetku Společnosti.

 6. Zajišťuje operativní spolupráci s orgány státní správy a samosprávy.

 7. Registruje nové členy Společnosti, resp. dává podnět k přezkumu členství ve Společnosti plenární schůzi, a to za podmínek těchto stanov.

 8. Navrhuje výši členských příspěvků.

 9. Je oprávněn jmenovat redakční radu odborného časopisu, rozhodne – li plenární schůze o jeho vzniku. Výbor je dále odpovědný za obsahovou náplň časopisu.

 10. Člen výboru má právo na náhradu hotových výdajů a na náhradu za ztrátu času, které bezprostředně souvisí se schůzí výboru, resp. činností pro Společnost.

 11. Volí a odvolává předsedu a místopředsedy Společnosti, za podmínek a způsobem ve stanovách uvedeným.

 12. Výbor podává revizní komisi zprávu o stavu činnosti a hospodaření.  

 

4. Předseda Společnosti

4.1 Předseda je statutárním orgánem Společnosti. Předseda jedná jménem Společnosti, a to v souladu s rozhodnutím plenární schůze a výboru. V případě, že předseda jedná jménem Společnosti v rozporu s těmito rozhodnutími, je povinen nahradit Společnosti škodu, kterou tímto jednáním způsobí.

4.2 Pokud nejedná jménem Společnosti předseda, jedná tak místopředseda společně s dalším členem výboru.

4.3 Předseda, popř. místopředseda a další člen výboru se podepisují jménem Společnosti tak, že k vytištěnému nebo napsanému názvu Společnosti připojí svůj podpis.

4.4 Funkční období předsedy je vázáno na funkční období výboru a je tedy čtyřleté.

 

5. Revizní komise

5.1 Revizní komise je kontrolním orgánem Společnosti.

5.2 Revizní komise má tři členy. Tito volí ze svého středu předsedu.

5.3 Revizní komise je volena plenární schůzí. Volba členů revizní komise je tajná. Funkční období členů revizní komise je čtyřleté.

5.4 Revizní komise zpracovává zprávu o stavu hospodaření, kterou ji předkládá výbor. Revizní komise má právo od výboru požadovat potřebné doklady a dokumenty. Výbor je povinen na požádání potřebné doklady a dokumenty předložit.

5.5 Revizní komise předkládá jednou ročně zprávu o stavu hospodaření Společnosti plenární schůzi.

5.6 Revizní komise se vyjadřuje k práci orgánů Společnosti. Vyjádření přednáší na plenární schůzi.

5.7 Revizní komise kontroluje dodržování zákonů, stanov a usnesení Společnosti.

5.8 Ze své činnosti se zodpovídá plenární schůzi. Při kontrolní činnosti je nezávislá a objektivní.

5.9 Členové revizní komise mají právo účastnit se zasedání výboru.

 

IV.

Členství ve Společnosti

 

1. Členství ve Společnosti je řádné, mimořádné a čestné. Členství není omezeno národností, rasou, státní příslušností, náboženským vyznáním nebo politickou příslušností.

1.1 Řádným členem Společnosti se může stát lékař, absolvent oboru stomatologie, nebo zubního lékařství na lékařské fakultě, české nebo zahraniční univerzity, který je oprávněn k výkonu lékařské stomatologické praxe na území ČR.

1.2 Mimořádným členem Společnosti se může stát kterýkoliv absolvent české nebo zahraniční vysoké školy s lékařským nebo biomedicínským zaměřením, který projevuje zájem o obor stomatochirurgie.

1.3 Čestným členem Společnosti se může stát osoba, na jejímž jméně se usnese výbor a zároveň ji jmenuje čestným členem Společnosti.

2. Žadatel o členství podá přihlášku k přijetí za člena Společnosti na základě své plné dobrovolnosti.

2.1 Přihláška se podává písemně nebo elektronicky.

3. Členem Společnosti se stává ten, kdo řádně vyplní a podá přihlášku k přijetí za člena a zároveň uhradí ve lhůtě 1 měsíce členský příspěvek a registrační poplatek. Jejich výše je stanovena usnesením plenární schůze.

4. Nového člena Společnosti registruje výbor. V případě, že výbor nesouhlasí se vznikem členství u konkrétní osoby, podá podnět plenární schůzi. Plenární schůze na svém nejbližším zasedání rozhodne o členství osoby, u které výbor projevil nesouhlas s členstvím ve Společnosti.

5. Společnost vede seznam členů. Zápisy a výmazy týkající se členství provádí výbor a ten také odpovídá za řádné vedení seznamu členů. Příslušné údaje se zapisují či vymazávají bez zbytečného odkladu poté, kdy se o nich výbor prokazatelně dozví. Seznam členů může být veden elektronickou formou.

5.1 Údaje o členech Společnosti mohou být zpřístupněny v nezbytném rozsahu střešní (např. zahraniční) organizaci, které je, nebo v budoucnu bude společnost členem, a to v rámci plnění její povinnosti vůči této střešní organizaci. Dále mohou být zpřístupněny orgánům státní správy a územních samospráv, a to zejména v souvislosti s žádostmi o poskytnutí dotací či jiných příspěvků ze státního či jiného veřejného rozpočtu. Každý zájemce o členství ve Společnosti podáním písemné přihlášky souhlasí s tím, aby údaje o něm vedené v seznamu členů byly tímto způsobem zpřístupněny.

6. Členská práva:

 1. Každý člen má právo se zúčastnit všech akcí pořádaných Společností. 

 2. Řádný člen má právo podílet se na řízení Společnosti, být volen do orgánů Společnosti, podílet se na jejím řízení. 

 3. Právo účastnit se plenární schůze má každý člen. Plné právo hlasovat, volit a být volen má pouze řádný člen. Ostatní členové se účastní plenární schůze pouze s hlasem poradním. 

 4. Uplatňovat své názory a předkládat podněty k činnosti Společnosti má právo každý člen. 

 5. Každý člen má právo kdykoliv ukončit své členství ve Společnosti a to bez udání důvodu. 

 

7. Členské povinnosti: 

 1. Každý člen je povinen dodržovat stanovy a další vnitřní předpisy Společnosti.

 2. Hájit a prosazovat zájmy Společnosti a přispívat k dobré úrovni oboru svou osobní iniciativou. Podle svých možností a schopností je člen povinen podílet se na naplňování účelu a hlavní činnosti Společnosti.

 3. Plnit usnesení a jiná rozhodnutí orgánů Společnosti.

 4. Každý člen je povinen řádně a včas platit příslušné členské příspěvky ve stanovené výši a termínu. Příspěvky se platí na konto Společnosti. Čestní členové jsou od členského příspěvku osvobozeni.

 5. Členové, kteří byli zvoleni do orgánů Společnosti, jsou povinni řádně plnit funkce a úkoly, do kterých byli zvoleni nebo kterými byli pověřeni.  

 

8. Zánik členství:

8.1 Členství ve Společnosti zaniká:

 1. Vystoupením člena.

 2. Vyškrtnutím z důvodu nezaplacení stanoveného členského příspěvku, a to pokud příspěvek nebude uhrazen ani na základě písemné výzvy k úhradě s dodatečně stanovenou lhůtou pro jeho zaplacení. Na tuto skutečnost bude člen ve výzvě písemně upozorněn (lze i pomocí elektronické komunikace).

 3. Vyloučením z důvodů závažného nebo opakovaného porušování stanov, jiných vnitřních předpisů Společnosti, usnesení a rozhodnutí orgánů Společnosti nebo jiných členských povinností.

 4. Úmrtím osoby, která je členem Společnosti.

 5. Zánikem Společnosti bez právního nástupce.

 

8.2 Zánik členství vyloučením:

 1. O vyloučení z důvodů uvedených ve stanovách rozhoduje výbor. Rozhodnutí o vyloučení se v písemné podobě zasílá vyloučenému členovi na adresu jeho bydliště uvedenou v seznamu členů nebo na jeho elektronickou adresu, kterou Společnosti poskytl. Člen může do patnácti dnů od doručení rozhodnutí o vyloučení navrhnout, aby toto rozhodnutí přezkoumala plenární schůze. Návrh na přezkoumání rozhodnutí předkládá vyloučený člen v písemné podobě výboru, který je povinen návrh předložit plenární schůzi.

       b. Plenární schůze rozhodnutí o vyloučení člena buď potvrdí, nebo zruší. Rozhodnutí o vyloučení zruší v případě, kdy je toto v rozporu se zákonem nebo stanovami.

 

V.

Majetek a hospodaření společnosti

 

1. Společnost samostatně spravuje svůj majetek a hospodaří dle ročního rozpočtu v souladu s platnými předpisy a zákony.

2. Zdrojem majetku a finančních prostředků jsou zejména:

 1. Registrační poplatek související s přijetím za člena.

 2. Roční členský příspěvek ve výši stanovené výborem a schválené plenární schůzí jako nejvyšším orgánem Společnosti.

 3. Příjmy z vedlejší hospodářské činnosti provozované k podpoře činnosti hlavní.

 4. Příjmy případně dosahované v souvislosti s hlavní činností.

 5. Případné příspěvky a dotace od střešních organizací.

 6. Dary.

 7. Dotace a příspěvky ze státního rozpočtu nebo jiných veřejných rozpočtů, granty apod. 

3. Výbor dbá na to, aby rozpočet Společnosti byl vyvážený. Hospodaření Společnosti se musí odbývat v souladu se stanovami a na základě zásady řádného hospodáře.  

4. K nakládání s finančními prostředky Společnosti je v souladu se stanovami oprávněn předseda a místopředsedové Společnosti.  

5. Majetek Společnosti je ve vlastnictví Společnosti jako celku. O převodech vlastnického práva k majetku kromě majetku nemovitého, i o jeho nabývání a pozbývání a o všech dalších dispozicích s ním, rozhoduje do výše 200.000,- Kč výbor. O veškerých dispozicích (nabývání, pozbývání apod.) s majetkem nad 200.000,- Kč a stejně tak o nakládání s nemovitým majetkem rozhoduje plenární schůze.

6. V případě zrušení Společnosti bez právního nástupce bude provedena její likvidace za účelem vypořádání majetku. Likvidátora jmenuje plenární schůze.

7. V případě zániku Společnosti bude movitý i nemovitý majetek Společnosti před likvidací Společnosti prodán a získané finanční prostředky budou po vypořádání závazků Společnosti rozděleny rovným dílem mezi členy. 

 

VI. 

Závěrečná ustanovení 

 

1. Změny ve stanovách má oprávnění provést jen plenární schůze Společnosti na základě hlasování. Hlasuje se dle pravidel těchto stanov. 

2. Skutečnosti stanovami neupravené se řídí dle obecně platných pravidel, především pak právním řádem České republiky. 

3. Stanovy jsou sestaveny v souladu s příslušnými právními předpisy zákona č. 89/2012 Sb. v platném a účinném znění. 

4. Stanovy jsou platné a účinné v případě, že je schválí plenární schůze a MV ČR tyto stanovy zaregistruje. 

 

Stanovy v tomto znění jsou platné schválením plenární schůzí České stomatochirurgické společnosti, z.s. dne 3.10.2020.